ANA SAYFA             

I. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye’de son yıllarda eğitim konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Eğitim kurumları yapısal ve fiziksel olarak iyileştirilmiş, eğitim programları ve ders kitapları yenilenmiştir. Ancak başta eğitime bir istikamet belirleyememe; eğitim zihniyeti, sınav sistemi, öğretmen yetiştirme ve teknoloji bağımlılığı gibi birçok meseleye henüz çare bulunamamıştır. Bu itibarla kongrede konuyla ilgili sunulan bildirilerden hareketle ortaya çıkan bazı sonuçların kamuoyu ile paylaşılmasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Bunlar şöyle sıralanabilir:


1. 21. asır dünyada ciddi kargaşa ve sorunlarla başlamış ve adeta “sorun çağı” denilebilecek bir yapıya bürünmüştür. Her sorun temelde bir eğitim meselesidir. Bu itibarla meselelerin eğitim yönüyle ele alınması elzemdir.


2. Yüksek bir ideal ve mefkûreye sahip eğitim anlayışıyla sayısız ilim adamı, yönetici, asker ve sanatkâr yetiştirip cihan devleti kuran ve adaletle hüküm süren yüce Türk milletinden “sorun çağının insanları” yeniden bir diriliş beklemektedir.


3. Gelecek yüzyılı hatta bin yılı tasarımlamak için eğitimden işe başlamak gerekmektedir. Bunun için Türk eğitim sisteminde köklü değişikliklere gidilerek tarih boyunca edindiğimiz birikim eğitim sistemine dâhil edilmelidir.


4. Bugün Türk eğitim sisteminde bir “istikamet, kızılelma ve zihniyet” sorunu vardır. Kim olduğumuz, eğitimi ne için yaptığımız, sonunda ne elde edeceğimiz belli değildir. Bu itibarla öncelikle bütün eğitim kademelerinde öğrencilerimize “Türkiye’nin yeniden büyük devlet olma ülküsü” kazandırılmalı; eğitimde esas gaye olarak “millî kimliğe sahip ideal insan” yetiştirme anlayışına öncelik verilmelidir.


5. Bu kongrede tarihi şahsiyetler üzerinden ideal Müslüman-Türk insan tipinin nitelikleri bilimsel olarak ortaya konmuştur. Orhun Yazıtları’ndan, Kutadgu Bilig’den, Mesnevi’den, Mevlid’den; Tonyukuk’tan, Nizam’ül Mülk’ten, Yunus Emre’den, Hacı Bektaş Veli’den, Hacı Bayram Veli’den, Âşık Paşa’dan, Fuzulî’den, Evliya Çelebi’den, Şeyh Galip’ten, Ahmet Cevdet Paşa’dan, Mehmet Akif’ten, Nurettin Topçu’dan, Cemil Meriç’ten, Seyyid Ahmet Arvasî’den; Harizmî’den, Kindî’den, Farabî’den, Birunî’den, İbn Sina’dan, Cezerî’den, İbn Haldun’dan, Ali Kuşçu’dan, Mimar Sinan’dan, Piri Reis’ten, Sabiha Gökçen’den, Vecihi Hürkuş’tan, Prof. Dr. Aziz Sancar’dan; Oğuz Kağan’dan, Attila’dan, Selçuk Bey’den, Sultan Alpaslan’dan, Selahaddin Eyyubî’den, Osman Gazi’den, Fatih Sultan Mehmet’ten, Sultan II. Abdulhamit’ten Atatürk’ten; Mostar Köprüsü’nden, Süleymaniye ve Selimiye’den; Çaldıran’dan, Çanakkale’den, Dumlupınar’dan; Nene Hatun’dan, Şahin Bey’den, Fethi Sekin’den, Ömer Halisdemir’den; halaydan, bardan; bindallıdan, türküden, deyişten; mendil kapmacadan, ciritten, Kırkpınar’dan; dahası hüküm sürdüğümüz üç kıtada bir daha huzur yüzü görmeyen insanların gözyaşlarından mezkûr insan tipinin bazı nitelikleri tespit edilmiştir.


6. Mezkûr ideal insan tipinin yetiştirilmesinde başta anneler olmak üzere ailelere yönelik bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı; yazılı, görsel ve sosyal medya da bu doğrultuda kullanılmalıdır.


7. Derin köklerimizden elde edilecek olan “bilge, kâmil, sadık, yetkin, kahraman, cesur, merhametli, civanmert, ölçülü, şahsiyetli, umut dolu, şehadet aşkına ve devletiebetmüddet anlayışına sahip insan…” gibi milli kimliğimize ait özellikler merkeze alınarak özgün bir eğitim modeli, müfredatı ve ders içerikleri hazırlanmalıdır. Bu bağlamda Türk eğitim felsefesinin bilimsel ve geleneksel birikimimiz esas alınarak özgün bir şekilde yeniden tasarlanması gerekmektedir. Bunun için bütün eğitim kademelerindeki öğretmen yetiştirme programları bu doğrultuda yeniden yapılandırılmalıdır.


8. Bütün kademelerdeki eğitim programları çocuklarımızın yeteneklerini teşvik edecek şekilde yeniden gözden geçirilmeli; onları sınavlar yolu ile sıralama ve eleme yerine bütün öğrencilerimizin başarılı olmasını sağlayabilecek bir sistem geliştirilmelidir.


9. İletişim becerilerinin ve derin düşünmenin gelişimi için Türkçenin doğru ve güzel kullanımına imkân verecek çalışmalar yapılması gerekmektedir. Bunun için bütün öğretim kademelerinde öğrencilerimizin okuma ve yazma becerilerini iyi bir şekilde kazanmasına yönelik etkinlikler ve uygulamalar ortaya konmalıdır. Ayrıca Türkçenin medyadaki ve teknoloji ortamlarındaki yeri de dikkate alınıp ilgili kurumların taşıması gereken sorumlulukları yerine getirmesi sağlanmalı, toplumun bütün kesimleri için farkındalık çalışmaları yapılmalıdır.


10. Bugünün çocukları teknolojik bağımlılık sorunu ile karşı karşıyadır. Bu durum çocukları yalnızlığa, benmerkezciliğe ve bencilliğe doğru sürüklemektedir. Bu sebeple çocuklarımızın çok yönlü yetiştirilmeleri gerekmektedir. Bunun için başta ailelerimizin, okullarımızın, öğretmenlerimizin, medyamızın ve politikacılarımızın sorumlulukları hatırda tutulmalıdır.


11. Başta eğitim kurumlarımız olmak üzere bütün fiziki mekânların da millî kimliğin inşasına katkı sağlayacak bir mimari ve tasarımla oluşturulmasına özen gösterilmeli; özellikle eğitim kurumları Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet mimarisinden esintiler taşıyan, geniş bahçeleri ve oyun alanlarını da içeren özgün mekânlar olarak tasarlanmalıdır.


12. Eğitimin kızılelmasına ulaşmada Türkçe - edebiyat, tarih ve coğrafya öğretimine ihtimam gösterilmelidir. Türkçe - edebiyat dersleri için Türk kültürünün kurucu metinleri seçilip bu metinler işlenirken dil becerilerini kazandırmanın yanında metinlerin derin anlamları üzerinde de durulmalıdır. Tarih dersleri daha ikna edici olmalıdır. Aile tarihi veya sözlü tarih uygulamalarıyla öğrenciye tarihin parçası olduğu sezdirilmelidir. Coğrafya dersi Osmanlı coğrafyası ve Türk dünyası coğrafyası üzerine yapılandırılmalıdır.


13. Öğretmen yetiştirmede ve seçmede, öğretmen adaylarının akademik becerilerinin yanı sıra insanî hasletler ve millî hassasiyetlere de sahip olmasına özen gösterilmelidir.


14. Eğitimde millileşme konusunda akademik ve bilimsel yönden çalışmalar devam ettirilip desteklenmelidir. Bu faaliyetler, devletimizin siyaset üreten ve eğitim politikası geliştiren mekanizmaları ile sivil toplum kuruluşlarının ve yerel yönetimlerinin de eşgüdüm içerisinde katkı sunacağı, toplumun bütün kesimlerini içeren bir mutabakat ile icra makamlarına takdim edilecek bir mecraya taşınmalıdır.
Sonuç olarak I. Türk Eğitim Kongresi’nde, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye’si için eğitim alanındaki gelişme ve ilerlemelerin hayati derecede önemli olduğu vurgulanmıştır. Bunun için millî kimliğe sahip ideal insan yetiştirilmesi gerekmektedir. Yine dil ve düşünme becerileri yüksek, yetenekleri keşfedilip geliştirilmiş yeni nesiller için Türk eğitim sistemi yeniden yapılandırılmalıdır. Ayrıca gençlerimizin Türk kültürüne büyük eserler kazandıracak, ulusal ve uluslararası meselelere çareler bulacak bir ülküye sahip olmaları sağlanmalıdır.

 

 

KONGREDE SUNULAN BİLDİRİLER AŞAĞIDAKİ KİTAPLARDA KİTAP BÖLÜMÜ OLARAK YAYIMLANMIŞTIR. İLGİNİZE TEŞEKKÜR EDERİZ.

 

"MİLLÎ" EĞİTİM ÜZERİNE YAZILAR

Kitabı indirmek için kitap kapağını tıklayınız.


 

ONUR KURULU

Prof. Dr. Bahri Şahin, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Teoman Duralı, İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Yahya Akyüz, Ankara Üniversitesi E.Öğretim Üyesi

Dr. Kemal Tekden, TÜZDEV Yönetim Kurulu Başkanı

 

DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Başaran, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, Yıldız Teknik Üniversitesi 

Prof. Dr. Mustafa Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Turan Sağer, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Doğan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Özkan Sapsağlam, Yıldız Teknik Üniversitesi

Ahmet Altunbaş, Milli Eğitim Bakanlığı

Fehmi Demirbağ, TV Programcısı, Yazar

Mustafa Ertekin, Gazeteci, Yazar

 

BİLİM KURULU

Prof. Dr. Adem İşcan, Gaziosmanpaşa Üniversitesi 

Prof. Dr. Adem Sezer, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Göçer, Erciyes Üniversitesi 

Prof. Dr. Bedri Gencer, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Bekir Buluç, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Çavuş Şahin, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Prof. Dr. Erdoğan Köse, Akdeniz Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Bacanlı, FSM Vakıf Üniversitesi

Prof. Dr. Hasan Basri Gündüz, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Hayati Akyol, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Dilek, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. İsmail Güleç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Prof. Dr. Kürşad Yılmaz, Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi

Prof. Dr. Murat Küçükuğurlu, Erzurum Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Musa Çiftçi, Uşak Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa Kara, Uludağ Üniversitesi

Prof. Dr. Ömer Özkan, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ramazan Sever, Giresun Üniversitesi

Prof. Dr. Sebahattin Arıbaş, İnönü Üniversitesi

Prof. Dr. Sait Taş, Süleyman Demirel Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin Turan, Uludağ Üniversitesi 

Prof. Dr. Selma Yel, Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Suat Ungan, Trabzon Üniversitesi

Prof. Dr. Yavuz Erişen, Yıldız Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Yunus Özger, Bozok Üniversitesi

Prof. Dr. Yusuf Tepeli, Akdeniz Üniversitesi

Doç. Dr. Adem Peker, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu, Atatürk Üniversitesi

Doç. Dr. Alparslan Okur, Sakarya Üniversitesi

Doç. Dr. Attila Batur, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Ayfer Şahin, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi

Doç. Dr. Baykal Biçer, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Bülent Alcı, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Celile Ökten, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Erdal Bay, Gaziantep Üniversitesi

Doç. Dr. Erol Duran, Uşak Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri Temizyürek, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya, Kafkas Üniversitesi

Doç. Dr. İlhan Erdem, İnönü Üniversitesi

Doç. Dr. İhsan Kalenderoğlu, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Kemal Bakır, Erzurum Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. M. Abdullah Aslan, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. M. Eyyüp Sallabaş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Ali Dombaycı, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Mehmet Güneş, Marmara Üniversitesi

Doç. Dr. Murat Bartan, Dumlupınar Üniversitesi

Doç. Dr. Mustafa Şeker, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Muvaffak Eflatun, Gazi Üniversitesi

Doç. Dr. Nursel Topkaya, Ondokuz Mayıs Ünivversitesi

Doç. Dr. Oğuzhan Yılmaz, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi

Doç. Dr. Selim Hilmi Özkan, Yıldız Teknik Üniversitesi

Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doç. Dr. Yasin Özkara, Akdeniz Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Özeren Özel, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Banu Özdemir, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Bayram Arıcı, Muş Alparslan Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Beytullah Karagöz, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Dr. Cüneyt Akar, Uşak Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Ergün Akgün, Bahçeşehir Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Esra Karakuş Tayşi, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Güler, Dumlupınar Üniversitesi

Dr. Mustafa İçen, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Karakuş, Yıldız Teknik Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Zeki Ilgar, Birunî Üniversitesi

 

 

 

1

KONGRE TAKVİMİ

 

Kongre Tarihi

27–28 Aralık 2018

Bildiri Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi

16 Kasım 2018

Tam Metinlerinin Son Gönderilme Tarihi

31 Ocak 2019

Kongre Programının İlanı

15 Aralık 2018

 

 

BİLDİRİ GÖNDERME VE YAZIM KURALLARI

 

Kongreye bildiri sunmak veya dinleyici olmak için katılacaklardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.


Bir yazar tek veya ortak yazarlı en fazla 2 bildiriyle katılabilir.

Özet A4 boyutundaki sayfaya üst-alt-sağ ve soldan 2,5 cm. boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Özet kitapçığında basılmak üzere gönderilecek özette, çalışmanın konusu, amacı, yöntemi ve temel bulguları yer almalıdır. 

Özet en fazla 500 kelimeden oluşmalıdır.

Özet altında çalışmanın içeriğini yansıtan en az iki anahtar kelime bulunmalıdır.

Gönderilen özet iki hakem tarafından değerlendirilecektir.

Kabul edilen bildiriler kongre sayfasında ilan edilecektir.

Çalışmanın özeti unvan, ad ve soyad, çalışılan kurum, e-posta adresi ve çalışmanın teması belirtilerek turkegitimkongresi@gmail.com adresine gönderilmelidir.

Kongreye tam metinle katılmak zorunludur.

Tam metinler kongrenin temel hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla, kitap halinde basılacak ve yayınlanacaktır.

Tam metin A4 boyutundaki sayfaya üst-alt-sağ ve soldan 2,5 cm. boşluk bırakılarak Times New Roman yazı karakterleri kullanılarak yazılmalıdır.

Kongre kitabında basılmak üzere gönderilecek tam metinde, çalışmanın konusu, amacı, yöntemi temel bulguları ve sonuç-öneri-tartışma yer almalıdır. 

Tam metin en fazla 20 sayfadan oluşmalıdır.

Tam metinlerin altında çalışmanın içeriğini yansıtan en az 2 anahtar kelime bulunmalıdır.

 

KONGRENİN YAPILACAĞI YER

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Davutpaşa Yerleşkesi

Esenler / İstanbul 

I. TÜRK EĞİTİM KONGRESİ

KABUL EDİLEN BİLDİRİLER

Ali Şir Nevâyî’nin Eğitimi ve Eğitimciliği  Prof. Dr. Vahit Türk
Müşterek Doğu Şiirinde Kâmil İnsan Tipi Prof. Dr. Ali İhsan Öbek
Türk Eğitiminde Reform Hareketleri: Büyük Kırılmalar Prof. Dr. Mustafa Gündüz
Orhun Yazıtlarında İdeal Yöneticinin Nitelikleri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kayasandık
Attila İlhan’ın Eserlerinde İdeal İnsan Tipi Prof. Dr. Yakup Çelik
Halk Kültürünün İdeal İnsan Yetiştirmedeki Rolü Prof. Dr. Suat Ungan
17. yy. Divan Şairlerinden Nabi’ye Göre Örnek İnsan  Doç. Dr. Ozan Yılmaz
Millî Eğitim, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Prof. Dr. Mehmet Akif Okur
Türkmen Şairi Mahtumkulu’nun Şiirlerinde İdeal İnsan Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu
Babürlülerde Eğitim ve İnsan Prof. Dr. Azmi Özcan
Tarihi Millî Kaynaklardan Okumak: Ermeni Meselesine Gaspıralı İsmail Bey’in Bakışı ve “Tercüman” Gazetesi  Feride Turan ve Rabia Nur Önder
Şemseddin Sami ve İnsan  Prof. Dr. Yüksel Topaloğlu
İnsan-ı Kâmil Kimdir? Prof. Dr. Bedri Gencer
Pragmatizmin Türkiye’ye Girişi ve Türk Eğitim Düşüncesine Etkileri Doç. Dr. Kemal Bakır
Yûnus Emre’den Âşık Veysel’e Aranan ve Anlatılan: İdeal insan Dr. Öğr. Üyesi Aysun Çelik
Geleneksel Türk Ailesinde Şahsiyetin İnşası Doç. Dr. Celile Eren Ökten
Hakikat Peşinde Koşan Bir İnsan: Seyyid Ahmet Arvasî Öğr. Gör. Yusuf Günaydın
Millî Eğitimde Millîlik Sorunu Prof. Dr. Yavuz Erişen
Cumhuriyetin İlk Yıllarında İdeal Eğitim Modeli ve Örnek İnsan Arayışına Bir Misal: Hıfzırrahman Raşit’in Mektebçilik ve Yeni Mekteb Hareketi Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Başkaya
Kuruluş Dönemi Klasik Türk Edebiyatı Metinleri’nin Anadolu’da İdeal İnsan Tipi’nin Oluşumuna Katkıları Doç. Dr. Muvaffak Eflatun
Bir Eğitim Öncüsü Selim Sâbit Efendi’nin Nahv-i Osmânî Adlı Eserinde “İdeal İnsan” Arayışı Prof. Dr. İhsan Kalenderoğlu ve Selçuk Dağdelen
Millî Değerlerin İçselleştirilmesinde Hayat Bilgisi Dersinin Rolü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Gündoğan
“Bir Bahar Akşamı Rastladım Size”den “Sıkıldık İyilikten, Yaşasın Kötülüğe”ye  Şarkıların Bilinçaltımıza Fısıltıları Doç. Dr. Atilla Batur
Dilin Millî Şuurdaki Yeri ve Önemi  Dr. Öğr. Üyesi Cevdet Şanlı
İdeal İnsana Örnek Olarak Abürreşid İbrahim   Doç. Dr. İsmail Türkoğlu
Gaspıralı İsmail Bey’in İzinde Dil Bilinci ve Millî Kimlik Doç. Dr. Erol Duran, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Demirhan ve Ebru Öztürk
Nurettin Topçu’nun Hareket Felsefesinde İrade, İtikat, İman ve İdeal İnsan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Said Kurşunoğlu
Mehmet Akif’in Asım’ı Doç. Dr. Mehmet Güneş
Fen Eğitiminde Millîlik: Tarihî Bir Gazetedeki İlaç İlanlarının Farmakolojik Açıdan İncelenmesi Feride Turan ve Ekin Burçak Yalçın
Batı Trakya Türk Edebiyatı’nda Bir Ömür “Mustafa Tahsinoğlu” Mümin Mümin
Millî ve Yerli Veri Tabanı Sobiad ile Gelişmiş Bibliyometrik Analizler Doç. Dr. Serdar Yavuz
Türkçe Ders Kitapları Millî Hedefler Doğrultusunda Nasıl Geliştirilebilir Uzm. Tuğba Emirhan
Mahlas-Nâmeler Işığında İdeal İnsan Arayışları: Hoca Neşet Efendi'nin Erdemli İnsan Modeli Öğr. Gör. Zehra Şimşek
Türk Eğitim Müfredatının Üvey Evladı: Popüler Roman ve Anti Kanon Dr. Elif Sayar
Selçuklu’da İdeal İnsan: Atabeylerin Eğitim Müfredatı Öğr. Gör. Mustafa Özgün Harmankaya
Türkiye’de Beş Nesilde Değişim ve Eğitim Şule Bilge Özkeçeci
Millî Şuur ve Türk Dili Mehmet Önder Karacaoğlu
Millî Sanat Anlayışımız ve Öğretimi Prof. Dr. Turan Sağer
Osmanlı İnsanı Tabirinin Sosyal ve Kültürel Hayattaki Yeri ve Önemi Prof. Dr. Ali Yılmaz
İbrahim Efendi Konağı’nda Geleneğin İzleri Öğr. Gör. Evşen Çerkeşli
Hikâyeden Hikmet’e Giden Şair Mehmet Akif  Prof. Dr. Muharrem Dayanç
Millî Değerlerin Öğretiminde Rol Model Olarak Öğretmen Uzm. Tuğba Emirhan
Tarih Eğitimde Yerel Tarih, Aile Tarihi ve Millî Kimlik Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu
Erol Güngör’de İdeal İnsan Doç. Dr. M. Eyyüp Sallabaş
Ahilik ve Günümüz Eğitim Sistemi Sertaç Kurtulmuş
Farabi, Gazali ve İbn-i Sina’nın Eğitim Anlayışı Doç. Dr. Burhan Köroğlu
Kültür, Medeniyet ve Gelenek Meseleleri Işığında Sâmiha Ayverdi’nin Eğitime Bakışı Tuğçe Meç
Erken Cumhuriyet Dönemi İdeal İnsan Tipi Doç. Dr. Filiz Meşeci Giorgetti
Enderun Eğitim Müfredatı Gülizar Erçetin
Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları ve Temel İlkelerinin Rehberlik Hizmetleri Açısından İncelenmesi Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz
Siyasi Partilerin Seçim Beyannamelerinde Hedeflediği İnsan Karakteri Doç. Dr. Erdal Bay, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Döş, Dr. Öğr. Üyesi Recep Kahramanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ümit Polat ve Derya Şahin Demirkol
Öğrenci Fıkralarında İdeal Öğretmen Dr. Öğr. Üyesi Mahmut Babacan
Kütahya Yöresi Halk Kültürü Menkıbe ve Anlatılarında İdeal İnsan Doç. Dr. Baykal Biçer ve Mustafa Ağız
Dede Korkut Hikâyelerinde “İdeal İnsan” Doç. Dr. Ömer Faruk Sönmez, Uğur Polat, Eser İrşi ve Bülent Kanıbir
Türkçe Öğretim Programında Kazandırılması Hedeflenen Millî-Kültürel Değerlere Türkçe Ders Kitaplarında Yer Verilme Durumunun İncelenmesi (İlkokul 3. ve 4. Sınıf Örneği) Dr. Öğr. Üyesi H. Gülhan Orhan-Karsak ve Dr. Öğr. Üyesi E. Gül Özenç
Türkçe Öğretiminin Disiplin Arası Çalışmalarla Desteklenerek Millî Hedeflere Uygun Hale Getirilmesi Derya Söylemez
Gülşehrî’nin Mantıku’t-Tayr’ında İdeal İnsan Dr. Öğr. Üyesi Özlem Güneş
Millî Olmayan Alternatif Eğitim Arayışları Ekseninde Bir Kutsiyet: Aile Zeynep Çetin
Ortaokul Matematik Ders Kitaplarının Değer Öğretimi Bağlamında İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Emre Ev Çimen ve İmren Aydoğdu
Karahanlılar, Farabi ve İbni Sina’nın Eğitim-Öğretim Anlayışları Yasemin Ayyıldız,  Zuhal İnce ve Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu                                               
Osmanlı Klasik Dönemi ve Tanzimat Sonrası Eğitim Sistemi'nde  Sıbyan Mektepleri Hakkında Bir Değerlendirme Hatice Şentürk
Türkçe-Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Metin İşleme ve Çözümleme Süreçlerinin Millî Kimlik Sahibi İdeal İnsan Tipinin Yetiştirilmesinde Etkin Kullanımı Prof. Dr. Ali Göçer
Ahmet Yesevi’nin Millîliği ve Türkçe Sevgisi: Divan-ı Hikmet Mehmet Uğur Beşer
Ebeveynlerin 6-12 Yaş Arasını Kapsayan Çocuklara Vermiş Oldukları Din Eğitimlerindeki Rolü: Bilecik Örneği Berna Yılmaz
Kaliteli Millî Eğitim: Sınav Araç Mı Amaç Mı Olmalı? Prof. Dr. Erdoğan Köse
Halk Kültürü Dersi Öğretim Programında “İdeâl İnsan” Prof. Dr. Bilgin Ünal İbret,  Uğur Polat ve Maksut Önlen 
Geleneksel Türk Ailesinde Şahsiyetin İnşasında Masalların Önemi  Esra Çam
Millî Oyunumuz Dokuztaş ve Matematik Öğretimi Doç. Dr. Elif Bahadır
Anadolu Süslemelerinin Geometri Eğitiminde Kullanılması Doç. Dr. Elif Bahadır
Babürnâme’de İdeal İnsan: Adil Olma, Adalet ile Yönetme  Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Karakuş
Mehmet Akif ’te İdeal İnsan  Doç. Dr. Adil Şen
Kazakistan Cumhuriyeti Merkez Devlet Arşiv Belgeleri Işığında Kazak Topraklarındaki Osmanlı Türkleri (XIX yy. Sonu XX yy. Başlangıcı) Akmaral Ospanova
Kemal Tahir’de İdeal İnsan Dr. Muhammet Hüküm
Okul Öncesi Eğitim Programlarının Millî Kavramlar Açısından İncelenmesi Dr. Öğr. Üyesi Özkan Sapsağlam
Halk Türkülerinde İdealize Edilmiş Türk İnsanı  Öğr. Gör. Yusuf Ziya Beydüz
Türk Televizyonlarında Gösterilen İki Reklam Filmi ve Kanonlaştırma Çalışmalarında Nesneye Dönüştürülen Türk Gençliği Prof. Dr. Şahmurat Arık
Yunus Emre Divanı’nda İyi İnsan: Bir İçerik Analizi Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Şeküre Gökler
Necip Fazıl’da İdeal İnsan Prof. Dr. İbrahim Kavas
Ahilik Felsefesinden 2023 Eğitim Vizyonuna İnsan Yetiştirme Düzenimiz Doç. Dr. Ayfer Şahin
Mustafa Kutlu’nun Hikâyelerinde Türk İnsan Tipi: Uzun Hikâye, Beyhude Ömrüm ve Sevincini Bulmak Örneği Prof. Dr. Ali Fuat Arıcı ve Aytekin Kılıç
Türk-İslam Düşünürü Farabi ve Eğitim Anlayışı Dr. Öğr. Üyesi Kazım Yıldırım
Necmettin Tozlu’nun Eserlerinde Düşünce, Değer ve Otantisite Prof. Dr. Vefa Taşdelen
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Karakter Eğitimine İlişkin Görüşleri ile Sınıf İçi Uygulamalarının İncelenmesi Dr. Öğrt. Üyesi Murat Bartan
Dil Bilinci ile Millî Kimlik İlişkisi Öğr. Gör. Kürşat Yorgancı
Hoca Ahmet Yesevi Divanı Hikmet’te İdeal İnsan Doç. Dr. Seyfullah Yıldırım
Millî Sanat Anlayışımızın; Musiki Özelinde, Medya Okuryazarlığı ve Halkla İlişkiler Bağlamlarında, Kültür Emperyalizmi Karşısında, Değerler Eğitimi Yoluyla Güçlendirilmesinin Gerekliliği Dr. Alp Özeren  
Ahilik ve Eğitim Öğr. Gör. Cihat Burak Korkmaz
Yoklukta Büyüyen Devler Prof. Dr. İlyas Topsakal
Eski Türk Eğitim Sistemi ve İdeal İnsan Anlayışı Dr. Öğr. Üyesi Ali Ahmetbeyoğlu
Türk Milliyetçiliğinin Çağdaş Düşünürü Nevzat Kösoğlu: Hayatı ve Eğitime Bakışı Elif Tuğçe Kurt
Türk İslam Düşünürü Farabi ve Eğitim Anlayışı Dr. Öğr. Üyesi Kazım Yıldırım
Yurt Dışında Türkçe ve Türk Kültürü Öğretmek İçin Hazırlanan Kitaplarda ve İlgili Öğretim Programında Milli Kültür Unsurları Dr. Öğr. Üyesi Bayram Arıcı
Erol Güngör’ün Eğitim Anlayışında Medreseler Dr. Öğr. Üyesi Neşide Yıldırım
Kültür Hayatımızda Değerlerin Önemi ve Değerler Eğitimi Doç. Dr. Mustafa Şeker
Türkçe ve Sosyal Bilgiler Dersleri Kapsamında Disiplinlerarası Bir Etkinlik Örneği: Ahilik Merve Kılıç, Aysun Zoroğlu Kılıç ve Dr. Öğr. Üyesi Talat Aytan
Eğitimde Kök Sorun Prof. Dr. Mustafa Çevik
Millî Karakter Eğitim Programı (Niçin? Nasıl?) Doç. Dr. Erdal Bay, Fadıl Şiraz, Recep Kahramanoğlu ve Bülent Döş
Ahiliğin Kadın Kuruluşları Olan Bâcıyân-ı Rûm Mensubu Bacılar ile Günümüz Kadınlarının Eğitim Alma ve Sosyal Hayatın İçinde Olma Durumları  Doç. Dr. Ayfer Şahin
Eğitimin Millî Sanata Katkıları Prof. İlhan Özkeçeci
Millî Sanat Perspektifi Ölçeğinde Türkiye’nin İlk Sanat ve Tasarım Fakültesi: YTÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dr. Burak Poyraz
Gaspıralı İsmail Bey’de Eğitim ve İnsan Doç. Dr. Adnan Küçükoğlu
Abdülhamid Dönemi II. Meşrutiyetin Eğitim Anlayışı Prof. Dr. Kemalettin Kuzucu
İsmail Hakkı Baltacıoğlu’nun Eğitim ile İlgili Görüşleri Doç. Dr. Halil İbrahim Kaya
Dede Korkut Hikâyelerinden Günümüze Türk İkram Kültürü Dr. Öğr. Üyesi Oğuzhan Aydın
Milli Kültürden Milli Eğitime: Ziya Gökalp’in Eğitim Felsefesi Doç. Dr. Baykal Biçer
Hilmi Ziya Ülken'de İdeal İnsan Tasavvuru ve Eğitim Prof. Dr. Ahmet Aypay
Harbiye Askeri Müzesinin Sosyal Bilgiler Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi

Dr. Öğr. Üyesi Genç Osman İlhan, Özlem Akalın ve Sinem Tufan

Değer ve Mevlana’nın “Mesnevi”sinde Değerler

Eyüp ÇAĞLAR, Doç. Dr. Mahmut Abdullah Arslan

Ahmet Mithat Efendi'nin Hayalini Kurduğu İdealize Bir Kahraman: Ahmet Metin

Öğr. Gör. Dr. Selami Tan